Coat of Arms
State Employment Agency
 • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Միգրացիոն ռեսուրս կենտրոն

ՀՀ ԱՍՀ նախարարությունը և  Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հայաստանյան առաքելությունը, նպատակ ունենալով խթանել երկկողմ արաբերությունները աշխատանքային միգրացիայի կառավարման, պոտենցիալ միգրանտներին տեղեկատվություն տրամադրման գործում, 2010թ. ապրիլի 6-ին ստորագրեցին փոխըմբռնման հուշագիր` ՀՀ ԱՍՀՆ «Զբաղվածության պետական ծառայություն»  գործակալության կառուցվածքում Միգրացիոն ռեսուրս կենտրոն/ներ/ տեղայնացնելու վերաբերյալ:

 

Միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնի /ՄՌԿ/  նպատակն է.

Տեղեկացնել, կողմնորոշել և վերապատրաստել արտերկիր մեկնել և արտերկրում աշխատել նախապատրաստվող անձանց (հիմնականում աշխատանքային միգրանտներին), ինչպես նաև աջակցել նրանց վերաինտեգրմանը` վերադարձից հետո:

 

ՄՌԿ-ների կողմից ծառայությունները մատուցվում են.

 
 • հավանական աշխատանքային միգրանտներին,
 • իրական աշխատանքային միգրանտներին,
 • արտերկրում ժամանակավոր պայմանագրերով աշխատանք փնտրող անձանց:
 

ՄՌԿ-ի գործառույթներն են.

 

 1. Տարբեր երկրների վերաբերյալ միգրացիոն և աշխատանքային օրենսդրության անվճար խորհրդատվության տրամադրում:

 2. Ծանոթացում նպատակակետ երկրի աշխատանքի տեղավորման հնարավորություններին և կողմնորոշում:

 3. Հնարավորին չափով փորձել համագործակցել և հանդես գալ որպես վստահելի և կապող գործընկեր օտարերկրյա կազմակերպությունների և աշխատանքային միգրանտների միջև:

 4. Անօրեն աշխատանքային միգրացիայի վտանգների մասին և դրանցից խուսափելու կամ պաշտպանվելու  միջոցների վերաբերյալ տեղեկացում:

 5. Ծանոթացում այլ երկրներում ՀՀ ներկայացուցչությունների, հայ համայնքների /սփյուռքի/, միջազգային կազմակերպությունների, այլ հասարակական կազմակերպությունների  և նրանց կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ:

 6. Անհրաժեշտ տեղեկատվական նյութերի պատարաստում և հանրության շրջանում տարածում:

 7. Ծանոթացում ներքին աշխատաշուկայում աշխատանք գտնելու հնարավորություններին և տրամադրվող երաշխիքներին:

 8. Ըստ անհրաժեշտության կազմակերպել մասնագիտական ուսուցման, վերավորակավորման կամ որակավորման բարձրացման դասընթացներ:

 9. Ծանոթացում ռեմիգրանտներին վերաինտեգրման ծրագրերի վերաբերյալ:

10. Որպես տեղեկատվական շարժական օղակ հադիպումներ կազմակերպել համայնքներում և ներկայացնել իր ծառայությունները:

11. Ստեղծել աշխատանքային միգրանտների տվյալների շտեմարան և վարել այն:

 

ՄՌԿ-ի կողմից տրամադրվում է տեղեկատվություն.

 
 • օրինական միգրացիայի հնարավորությունների,
 • օտար երկրների միգրացիոն և աշխատանքային օրենսդրության,
 • անկանոն միգրացիայի վտանգների մասին:
 

Այժմ Երևանում գործող Միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնը տեղակայված է Էրեբունի, Նուբարաշենի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում, հասցե  Խորենացու-213,  հեռ.  57-46-80, 57-47-80:

 

ԶՊԾԳ և Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության /ԱՄԿ/ համագործակցության արդյունքում «Միգրանտ աշխատողների պաշտպանությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում և միգրացիայի դրական ազդեցության ընդլայնումը Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում» ծրագրի շրջանակներում,  Միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնններ  տեղակայվել և գործում են  նաև.

 
 • Աշտարակի զբաղվածության մարզային կենտրոններում, հասցե Ն. Աշտարակեցու 7, հրապարակ,
   հեռ (0232) 3-52-33, 3-52-93,
 • Իջևանի զբաղվածության մարզային կենտրոնում, Վասիլյան 2, հեռ. (0263) 3-15-67, 3-11-39:
 

ՄՌԿ-ների կողմից մատուցվող ծառայություններն անվճար են: