Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

ԱՄՆ ՄԶԳ/USAID

ԱՄՆ ՄԶԳ նոր` Կենսաթոշակային և աշխատաշուկայի բարեփոխումների ծրագրի նպատակն է աջակցել կենսաթոշակային բարեփոխումների իրականացմանը և աշխատաշուկայի միջամտություններին` ուղղված անհատների, տնային տնտեսությունների և համայնքների` սոցիալական ռիսկերի լավագույնս հաղթահարման և կարիքների բավարարման կարողությունների հզորացմանը, գործազուրկ և աշխատաշուկայում խոցելի խմբերին աջակցության ապահովմանը և գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունների մեղմմանը:  Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.

 
  • աշխատանքի ակումբների շարունակական ներդրում,
  • գործատուների հետ համագործակցությանն ուղղված միջոցառումներ,
  • աշխատակազմի շարունակական վերապատրաստումների համակարգի կատարելագործում,
  • աջակցություն հանրային իրազեկման աշխատանքներին,
  • աջակցություն աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերի` մասնավորապես հաշմանդամների զբաղվածության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացմանը,
  • "Գործ" տեղեկատվական համակարգի կատարելագործում,
  • գործատուների պարբերական ընտրանքային հետազոտության իրականացում` Եվրոստատի մեթոդաբանությանը համապատասխան,
  • աշխատանքային միգրատների աջակցության կազմակերպում,
  • Զբաղվածության պետական ծառայության  աշխատանքային պայմանների բարելավում:
 

ԱՄՆ ՄԶԳ Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի հզորացման ծրագիր