Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Աշխատաշուկայի իրավիճակը մարտի 1-ի դրությամբ, 2022 թ.

Զբաղվածության ապահովման և աշխատանքային ներուժի զարգացման վարչության տվյալների համաձայն՝ 2022թ.-ի ապրիլի 1-ի դրությամբ  ՄՍԾ տարածքային կենտրոններում հաշվառված աշխատանք փնտրողների թիվը կազմել է 82.5 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 8.9%-ով։

Գյուղաբնակները կազմել են աշխատանք փնտրողների 40.3%-ը կամ 33.3 հազ. մարդ՝ նախորդ տարվա 34.0 հազ. մարդու փոխարեն:

Գծապատկեր 1. Աշխատանք փնտրողների թվաքանակը ըստ  մարզերի 2021-2022թթ.-ին
Գործազուրկների թվաքանակը կազմում է աշխատանք փնտրողների 68.0%-ը, կամ 56.1 հազար մարդ: Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 1.5 %-ով: Գործազուրկ կանանց թվաքանակը կազմում է գործազուրկների թվի 64.0 %-ը, կամ 35.9 հազ. մարդ, երիտասարդների թվաքանակը՝ 17.4%-ը կամ 9.8 հազ. մարդ, իսկ հաշմանդամություն ունեցող գործազուրկ անձանց թվաքանակը՝ 4.5%  կամ 2.5 հազ. մարդ:
Գծապատկեր 2. Գործազուրկների բաշխվածությունը ըստ սեռի և ՀՀ մարզերի

ՄՍԾ տարածքային կենտրոններում հաշվառված են 23.5 հազ. առաջին անգամ աշխատանք փնտրողներ, որոնցից 16-29 տարեկան երիտասարդները կազմում են 34,4%-ը:

Ըստ կրթական կազմի բաշխվածության բարձրագույն և հետբուհական կրթություն ունեցողների թիվը կազմում են գործազուրկների թվի 12.8%-ը, միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողների թիվը` 17.0%-ը, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ունեցողների թիվը` 4.9%-ը, ընդհանուր միջնակարգ կրթություն ունեցողները` 55.3 %-ը, հատուկ ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և տարրական կրթություն ունեցողները` 10 %-ը:

Գործազուրկների թվաքանակում շարունակում է մեծ թիվ կազմել բարձրագույն կրթություն ունեցող՝  հումանիտար գիտություների, կրթության և մանկավարժության, տնտեսագիտության և կառավարման, միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող՝  կրթության, առողջապահության, տնտեսագիտության և կառավարման, սպասարկման, նախնական մասնագիտական կրթություն ունեցող՝  արվեստի և դիզայնի, էկոնոմիկայի և ղեկավարման,  տրանսպորտային միջոցների,  թեթև արդյունաբերության  որոկավորում ունեցող մասնագետները:

Մասնագիտություն չունեցող անձինք կազմում են ընդհանուրի 65.2% -ը:

Ըստ գործազրկության տևողության՝ 1-3 տարի գործազրկության տևողություն ունեցող գործազուրկների թվաքանակը կազմում է ընդհանուր թվաքանակի 27.4 %-ը, 3 տարուց ավելի գործազրկության տևողություն ունեցողներինը՝ 48.0 %-ը, մինչև 1 տարվա գործազրկության տևողություն ունեցողները՝ 24.6%-ը։

Ըստ տարիքային կազմի գործազուրկների թվաքանակում  16-29 տարեկանները կազմում են 17.4%,   30-44 տարեկանները` 42.8%, 45-54 տարեկանները` 20.6 %, 55-ից բարձր տարիքի անձինք` 19.2%:

Գործազուրկների 95.1 %-ը աշխատաշուկայում անմրցունակ անձինք են:

Գծապատկեր 3. Գործազուրկների թվաքանակը ըստ կրթական և տարիքային կազմի, %-ով

 

 

2022թ.-ի ապրիլի 1-ի դրությամբ ՏԿ-ներում խորհրդատվություն է ստացել 17,7 հազ. աշխատանք փնտրող՝  աշխատանքի և զբաղվածության  օրենսդրության, մասնագիտական կողմնորոշման, զբաղվածության ծրագրերի, աշխատանքի փոփոխման  և այլ հարցերով:

Տարածքային կենտրոնները համագործակցել են 20.0 հազ. գործատուի հետ, որոնցից հավաքագրվել է 2269  չկրկնվող թափուր աշխատատեղ: Դրանցից 149-ը՝ նոր ստեղծված աշխատատեղ են, 9-ը նոր ստեղծվող աշխատատեղեր: 

Աշխատանքի է տեղավորվել 2472 աշխատանք փնտրող  /1622-ը՝ կին, 645-ը՝ երիտասարդ, 58–ը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձ/, որից  838-ը՝ ուղեգրերի միջոցով: 

Գծապատկեր 4. Տարեսկզբից աշխատանքի տեղավորվածների թվաքանակը ըստ ՀՀ  մարզերի.
Տարեսկզբից տարբեր պատճառներով դադարեցվել է 5613 գործազուրկի կարգավիճակը: Ընդ որում 5.6 %-ի կարգավիճակը դադարեցվել է երկու անգամ հարմար աշխատանքի առաջարկից հրաժարվելու, 32.2 %-ի կարգավիճակը՝ տարածքային կենտրոնների հրավերով  հարմար աշխատանքի տեղավորման  կամ զբաղվածության պետական ծրագրում ընդգրկվելու առաջարկություն  ստանալու համար 2 անգամ անհարգելի պատճառով չներկայանալու, 44.0%-ը աշխատանքի տեղավորման և 18.2 %-ը այլ պատճառներով:  
Ըստ տնտեսության ճյուղերի, աշխատանք փնտրողների աշխատանքի տեղավորման բաշխվածության ամենամեծ տեսակարար կշիռը կազմել է արդյունաբերության՝17.8% ,մեծածախ և մանրածախ առևտրի ավտոմեքենաների  և մոտոցիկլների նորոգման՝ 18.7%,  սպասարկման այլ ծառայությունների՝ 19.0%, կրթության՝ 10.2% և 34.3 %-ը այլ ոլորտներում:
Գործատուների կողմից ներկայացված թափուր աշխատատեղերի  թվաքանակում մեծ թիվ են կազմել.
  • Բարձր որակավորման՝ մասնագետներ` համակարգիչների, ճարտարապետներ, ճարտարագետներ և մասնագետներ`առողջապահության բնագավառի (բացառությամբ բժշկական խնամքի և մանկաբարձության)
  • Միջին որակավորման՝ աշխատողներ` օժանդակ, համակարգչային սարքավորումների սպասարկման, տեխնիկներ և օպերատորներ` օպտիկական և էլեկտրոնային սարքավորումների,  միջին բժշկական անձնակազմի(օժանդակ անձնակազմ),  (բացառությամբ բժշկական խնամքի և մանկաբարձության), ֆինանսների և առևտրի բնագավառների, արվեստի, զվարճությունների և մարզական բնագավառների, դասավանդողներ` նախադպրոցական դաստիարակության և կրթության,
  • Որակավորում չպահանջող աշխատատեղերը կազմել են ընդհանուրի 22.0 %-ը: