Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Ամսական

2021թ       2022 թ.

2020թ.     Հունվար 

2019թ.     Փետրվար

2018թ.      Մարտ         

2017թ.      Ապրիլ 

2016թ.     Մայիս        

2015թ.     Հունիս  

2014թ.     Հուլիս  

2013թ.      Օգոստոս   

2012թ.     Սեպտեմբեր  

2011թ.     Հոկտեմբեր 

                Նոյեմբեր                                                             

Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայի իրավիճակը

2022 թ.  դեկտեմբերի 1-ի   դրությամբ

 

2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ տարածքային կենտրոններում հաշվառված աշխատանք փնտրողների թիվը կազմել է 72.6 հազար մարդ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 16.5%-ով։

Գյուղաբնակները կազմել են աշխատանք փնտրողների 42.2%-ը կամ 30.6 հազ. մարդ՝ նախորդ տարվա 33.6 հազ. մարդու փոխարեն:

Գծապատկեր 1. Աշխատանք փնտրողների թվաքանակն՝ ըստ մարզերի    2021-2022թթ-ին

 

Գործազուրկների թվաքանակը կազմել է 49.6 հազար մարդ, այս   ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 14.0%-ով: Գործազուրկ կանանց թվաքանակը կազմում է գործազուրկների թվի 63.4%-ը, կամ 31.2 հազ. մարդ, երիտասարդների թվաքանակը՝ 17.2%-ը կամ 8.5 հազ. մարդ, իսկ հաշմանդամություն ունեցող գործազուրկ անձանց թվաքանակը՝ 4.5% կամ 2.2 հազ. մարդ:
Գծապատկեր 2. Գործազուրկների բաշխվածությունն՝ ըստ սեռի և ՀՀ մարզերի
Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններում հաշվառված է 21.3 հազ. առաջին անգամ աշխատանք փնտրող, որից 16-29 տարեկան երիտասարդները կազմում են 36.2%-ը:
Ըստ կրթական կազմի բաշխվածության՝ բարձրագույն և հետբուհական կրթություն ունեցողների թիվը կազմում է գործազուրկների թվի 12.1%-ը, միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողների թիվը` 16.2%, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ունեցողների թիվը` 4.8%, ընդհանուր միջնակարգ կրթություն ունեցողները` 56.4%, հատուկ ընդհանուր, հիմնական ընդհանուր և տարրական կրթություն ունեցողները` 10.5%:
Գործազուրկների թվաքանակում շարունակում են մեծ թիվ կազմել բարձրագույն կրթություն ունեցող՝ հումանիտար գիտություների, կրթության և մանկավարժության, տնտեսագիտության և կառավարման, միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող՝ կրթության, առողջապահության, տնտեսագիտության և կառավարման, սպասարկման, նախնական մասնագիտական կրթություն ունեցող՝  արվեստի և դիզայնի, էկոնոմիկայի և ղեկավարման, տրանսպորտային միջոցների, թեթև արդյունաբերության որակավորում ունեցող մասնագետները: 
Մասնագիտություն չունեցող անձինք կազմում են ընդհանուրի 66.9%-ը:
Ըստ գործազրկության տևողության՝ 1-3 տարի գործազրկության տևողություն ունեցող գործազուրկների թվաքանակը կազմում է ընդհանուր թվաքանակի 28.8%-ը, 3 տարուց ավելի գործազրկության տևողություն ունեցողները՝ 47.8%-ը, մինչև 1 տարվա գործազրկության տևողություն ունեցողները՝ 23.4%-ը։
Ըստ տարիքային կազմի՝ գործազուրկների թվաքանակում 16-29 տարեկանները կազմում են 17.2%, 30-44 տարեկանները` 43.2%, 45-54 տարեկանները` 20.6%, 55-ից բարձր տարիքի անձինք` 19.0%:
Գործազուրկների 94.8%-ն աշխատաշուկայում անմրցունակ անձինք են:
Գծապատկեր 3. Գործազուրկների թվաքանակն՝ ըստ կրթական և տարիքային կազմի, %-ով
2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ տարածքային կենտրոններում խորհրդատվություն է ստացել 80.7 հազ. աշխատանք փնտրող՝ աշխատանքի և զբաղվածության օրենսդրության, մասնագիտական կողմնորոշման, զբաղվածության ծրագրերի, աշխատանքի փոփոխման և այլ հարցերով:
Տարածքային կենտրոնները համագործակցել են 21.4 հազ. գործատուի հետ, որից հավաքագրվել է 8958 չկրկնվող թափուր աշխատատեղ: Դրանցից 626-ը նոր ստեղծված աշխատատեղ է, 21-ը՝ հաշվետու ամսում նոր ստեղծվող: 
Աշխատանքի է տեղավորվել 9525 աշխատանք փնտրող (6210-ը՝ կին, 2419-ը՝ երիտասարդ, 213–ը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձ), որից 2689-ը՝ ուղեգրերի միջոցով:
Գծապատկեր 4. Տարեսկզբից աշխատանքի տեղավորվածների թվաքանակն՝ ըստ ՀՀ մարզերի
Տարեսկզբից տարբեր պատճառներով դադարեցվել է 19356 գործազուրկի կարգավիճակը: Ընդ որում, 4.4%-ի կարգավիճակը դադարեցվել է երկու անգամ հարմար աշխատանքի առաջարկից հրաժարվելու, 29.5%-ի կարգավիճակը՝ տարածքային կենտրոնների հրավերով հարմար աշխատանքի տեղավորման կամ զբաղվածության պետական ծրագրում ընդգրկվելու առաջարկություն ստանալու համար 2 անգամ անհարգելի պատճառով չներկայանալու և զբաղվածության պետական ծրագրում ընդգրկվելուց հետո հարմար աշխատանքի առաջարկից   հրաժարվելու պատճառով, 47.2%-ն՝ աշխատանքի տեղավորման և 18.9%-ն՝ այլ պատճառներով:
Ըստ տնտեսության ճյուղերի՝ աշխատանք փնտրողների աշխատանքի տեղավորման բաշխվածության ամենամեծ տեսակարար կշիռը կազմել է. արդյունաբերության՝ 17.0%, մեծածախ և մանրածախ առևտրի ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգման՝ 17.3%, սպասարկման այլ ծառայությունների՝ 20.1%, կրթության՝ 10.0% և 35.6%-ն՝ այլ ոլորտներում:
Գործատուների կողմից ներկայացված թափուր աշխատատեղերի թվաքանակում մեծ թիվ են կազմել.
  • Ղեկավարներ` կազմակերպությունների և հիմնարկների, մասնագիտացված ստորաբաժանումների, գործառնական և այլ ստորաբաժանումների ու ծառայությունների և փոքր,
  • բարձր որակավորման մասնագետներ` համակարգիչների, ճարտարապետներ, ճարտարագետներ և մասնագետներ` հարակից առողջապահության բնագավառի (բացառությամբ՝ բժշկական խնամքի և մանկաբարձության), բժշկական խնամքի և մանկաբարձության, համալսարանների, քոլեջների, արհեստագործական դպրոցների և այլ կրթական հաստատությունների ,  դասավանդողներ` միջնակարգ դպրոցի, տեղեկատվության և հարակից մասնագիտությունների բնագավառների,
  • միջին որակավորման աշխատողներ` օժանդակ, համակարգչային սարքավորումների սպասարկման, տեխնիկներ և օպերատորներ` օպտիկական և էլեկտրոնային սարքավորումների, միջին բժշկական անձնակազմի (օժանդակ անձնակազմ), (բացառությամբ՝ բժշկական խնամքի և մանկաբարձության), ֆինանսների և առևտրի բնագավառների, արվեստի, զվարճությունների և մարզական բնագավառների, դասավանդողներ` նախադպրոցական դաստիարակության և կրթության,
  • որակավորում չպահանջող աշխատատեղերը կազմել են ընդհանուրի 26.1%-ը:
2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ իրականացվել են հետևյալ ծրագրերը՝
1. «Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմի հետևանքով տեղահանված և փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Արցախի Հանրապետության գործազուրկ քաղաքացիների «Աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար աջակցության տրամադրման» ծրագրում ընդգրկվել է 315 շահառու:
2. «Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրում» ծրագրում ընդգրկվել է 1178 շահառու:
3. «Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմի հետևանքով տեղահանված և փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Արցախի Հանրապետության գործազուրկ քաղաքացիների «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում» ծրագրում ընդգրկվել է 8 շահառու:
4. «Ադրբեջանի կողմից 2016 և 2020 թվականներին սանձազերծված ռազմական գործողություններին մասնակցած գործազուրկ անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման և զբաղվածության ապահովման» ծրագրում ընգրկվել է 189 շահառու: 
5. «Գործազուրկների զբաղվածության ապահովում» ծրագրում ընգրկվել է 4 շահառու: 
6. ՀՀ աշխատանքի և սցիալական հարցերի նախարարությունը Հայաստանում Արաբական Էմիրատների դեսպանատան, «Զայեդ» բարեգործական և հումանիտար հիմնադրամի աջակցությամբ, համագործակցելով Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ, իրականացրել է «Կանանց տնտեսական զորեղացումը բարձր արտադրողականություն ունեցող ոլորտում» զբաղվածության խթանման ծրագիր, որտեղ Շիրակի մարզի տարածքային կենտրոնների միջնորդությամբ ընդգրկվել է 26 շահառու: 
7. «Սահմանամերձ համայնքների դիմակայունության հզորացում» ծրագրի իրականացման համար  ընդգրկվել է 70 շահառու (Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզեր): 
8. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  և «Գլոբալ զարգացումների» հիմնադրամի միջև կնքված փոխհամագործակցության հուշագրի շրջանակներում իրականացվող ծրագրում ընդգրկվել է 100 շահառու (Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի Կոտայքի  մարզեր և Երևան քաղաք):