Coat of Arms
State Employment Agency
 • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Աշխատանք այլ վայրում

Ծրագրի նպատակն է՝ աշխատուժի ներքին տեղաշարժի կարգավորման միջոցով ՀՀ մարզերում (բացառությամբ Երևան քաղաքի), մասնավորապես, գյուղական բնակավայրերում և սահմանամերձ տարածաշրջաններում, շարունակաբար չլրացվող թափուր աշխատատեղերի համալրումը ու կայուն զբաղվածության ապահովումը:

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 
 • Ծրագրում կարող են ընդգրկվել տարածքային կենտրոններում հաշվառված, գործազուրկի կարգավիճակ ունեցող անձինք:
 • Այլ վայրում աշխատանքի տեղավորումը տարածքային կենտրոնի առաջարկությամբ գործազուրկի՝ բնակության վայրից առնվազն 30 կիլոմետր հեռավորությամբ բնակավայրում աշխատանքի տեղավորումն է:
 • Այս կարգի դրույթները չեն տարածվում Երևան քաղաք, ինչպես նաև Երևան քաղաքի մեկ թաղային համայնքից մեկ այլ համայնք աշխատանքի գործուղվողների վրա:
 • Թափուր աշխատատեղը գործազուրկին կարող է առաջարկվել միայն այն դեպքում, եթե տարածքային կենտրոնում տվյալ աշխատատեղի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ստացվելուց հետո այն առնվազն մեկ ամիս չի լրացվել:
 • Գործազուրկը կարող է գործուղվել այլ վայր աշխատանքի միայնակ կամ ընտանիքի անդամների հետ:
 • Գործազուրկը  ծրագրում կարող է ընդգրկվել մեկ անգամ՝ առնվազն երկու տարի ժամկետով: Իսկ գործազուրկին սեզոնային աշխատանքով ապահովելու դեպքում տվյալ գործատուի մոտ աշխատած ժամանակահատվածը հաշվարկվում է տվյալ գործատուի մոտ աշխատած ամիսների թվի հանրագումարով, որը պետք է կազմի առնվազն 24 ամիս:
 

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է.

 
 • ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին,
 • օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 

Ծրագրում ընդգրկվելու ցանկություն հայտնած գործազուրկին տարածքային կենտրոնի կողմից տրամադրվում է.

 
 • խորհրդատվություն այլ վայրում առկա թափուր աշխատատեղերի,
 • ծրագրով նախատեսված աջակցության չափի և տրամադրման պայմանների վերաբերյալ:
 

Ծրագրում ընդգրկվելու ցանկություն հայտնած գործազուրկը գրավոր դիմում է տարածքային կենտրոն` նշելով մարզի, համայնքի, գործատուի և թափուր աշխատատեղի անվանումները:

Թափուր աշխատատեղը գործազուրկով համալրելու և առնվազն 2 տարի տվյալ գործատուի մոտ աշխատելու հարցում տարածքային կենտրոնի և գործատուի միջև համաձայնություն ձեռք բերվելու դեպքում` գործազուրկի, գործատուի և գործազուրկին հաշվառած տարածքային կենտրոնի միջև կնքվում է թափուր աշխատատեղը համալրելու մասին եռակողմ պայմանագիր:

 

ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

Այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման դեպքում՝ գործազուրկին և նրա հետ մեկնող ընտանիքի անդամներին հատուցվում են`

 
 • իր և իր ընտանիքի անդամների տեղափոխման տրանսպորտային ծախսերը` միայն միկրոավտոբուսային երթուղի լինելու դեպքում` միկրոավտոբուսային երթուղիների համար սահմանված սակագնի չափով, իսկ միկրոավտոբուսային և ավտոբուսային երթուղիներ լինելու դեպքում` ավտոբուսային երթուղիների համար սահմանված սակագնի չափով,
 • իր և իր ընտանիքի անդամների անհրաժեշտ գույքի տեղափոխման տրանսպորտային ծախսերը` 30-50 կիլոմետր ճանապարհի համար` 10000 դրամ, 50 կիլոմետրից ավելի յուրաքանչյուր 50 կիլոմետրի համար` 8000 դրամ, բայց ոչ ավելի, քան 50000 դրամը։
 

Այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործազուրկին տրվում է.

 
 • միանվագ ֆինանսական աջակցություն` «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված ամսական աշխատավարձի եռապատիկի չափով,
 • 4 անգամ մշտական բնակավայր այցելելու համար տրանսպորտային ծախս՝ միկրոավտոբուսային երթուղի լինելու դեպքում` միկրոավտոբուսային երթուղիների համար սահմանված սակագնի չափով, իսկ միկրոավտոբուսային և ավտոբուսային երթուղիներ լինելու դեպքում` ավտոբուսային երթուղիների համար սահմանված սակագնի չափով,
 • ամսական գումար` բնակարանային վարձի և կոմունալ ծախսերի համար` «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված ամսական աշխատավարձի չափով, 2 տարի ժամկետով, իսկ սեզոնային աշխատանքի ընդունելու դեպքում՝ աշխատած 24 ամիսների համար,
 • աշխատավարձի հավելում` նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ից մինչև կրկնապատիկի չափով, վեց ամիս ժամկետով, հաշվի առնելով թափուր աշխատատեղերի` ըստ մասնագիտությունների լրացման առաջնահերթությունները (ըստ մասնագիտությունների աշխատավարձի հավելման չափերը սահմանում է նախարարը): 
 

ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Այլ վայր աշխատանքի տեղավորվող գործազուրկը իրեն հաշվառած տարածքային կենտրոն է ներկայացնում հայտարարություն`

 
 • նոր բնակության վայրի հասցեի մասին, 
 • իր անվամբ բացված բանկային հաշվի համարի և բանկի ռեկվիզիտների մասին:
Ծրագրի տևողությունը՝ 2 տարի:

Այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործազուրկին հատուցված նյութական ծախսերը ենթակա են վերադարձման`

 

1. գործատուի կողմից, եթե գործատուի և գործազուրկի միջև կնքված աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է գործատուի նախաձեռնությամբ` աշխատանքային պայմանագիրը կնքելուց հետո երկու տարվա ընթացքում,

2. գործազուրկի կողմից, եթե պայմանագիրը լուծվել է գործազուրկի նախաձեռնությամբ` պայմանագիրը կնքելուց հետո երկու տարվա ընթացքում,

3. գործատուի և գործազուրկի կողմից հավասարապես, եթե աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է կողմերի համաձայնությամբ` պայմանագիրը կնքելուց հետո երկու տարվա ընթացքում:

 

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել զբաղվածության տարածքային կենտրոններ: