Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Մասնակի փոխհատուցում գործատուին

Ծրագրի նպատակն է՝ գործատուի կողմից անմրցունակ անձանց տրվող աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման միջոցով աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորվելուն նպաստումը և կայուն զբաղվածության ապահովումը:


Ծրագրի շահառուները.

  • ազատազրկման վայրերից վերադարձած 
  • և հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես նաև «Հաշմանդամություն ունեցող երեխա» կարգավիճակ ունեցող աշխատաշուկայում անմրցունակ անձինք: 

 

 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծրագրում ընդգրկելիս հաշվի է առնվում ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված` աշխատանք փնտրող անձի կարիքների գնահատման կարգով նախատեսված ամփոփ եզրակացությունը,  այդ թվում՝ աշխատանք փնտրող անձի ուղեկցող ունենալու անհրաժեշտությունը:

 Աջակցությունը տրամադրվում է.
 
  • այն գործատուներին, որոնք տարածքային կենտրոնի միջնորդությամբ անմրցունակ անձանց իրենց մոտ տեղավորում են հարմար աշխատանքի: Հարմար աշխատանքի տեղավորված յուրաքանչյուր անմրցունակ անձի համար մեկ տարի ժամկետով, ամսական կտրվածքով, գործատուին տրվում է փոխհատուցում` տվյալ անմրցունակ անձի համար սահմանված ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով, բայց ոչ ավելի, քան նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը:
  • ուղեկցողի համար ուղեկցողի կարիք ունեցող անձանց տրվում է աշխատավարձի փոխհատուցում՝ ծրագրի իրականացման ամբողջ ժամանակահատվածում, ամսական կտրվածքով` նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով:
 

Հարմար աշխատանքի տեղավորված անմրցունակ անձի՝ ժամանակավոր անաշխատունակության և նպատակային արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածների համար գործատուին, ինչպես նաև ուղեկցողի կարիք ունեցող անձին, փոխհատուցում չի տրամադրվում:

Ուղեկցողի կարիք ունեցող անձը, բանկային հաշիվ չունենալու դեպքում, եռօրյա ժամկետում բացում է բանկային հաշիվ և իրեն հաշվառած տարածքային կենտրոն է ներկայացնում հայտարարություն իր բանկային հաշվի տվյալների մասին:

 

Աջակցությունը դադարեցվում է.

 

1. գործատուին տրամադրվող փոխհատուցման ժամկետի (մեկ տարի) ավարտից հետո,

2. գործատուի և անմրցունակ անձի միջև կնքված աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից կամ անմրցունակ անձին աշխատանքի ընդունելու մասին անհատական իրավական ակտով նախատեսված ժամկետի ավարտից շուտ աշխատանքային հարաբերությունները դադարելու դեպքում,

3. գործատու իրավաբանական անձի լուծարման կամ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող գործատուի գործունեության դադարեցման դեպքում,

4. անմրցունակ անձի մահվան դեպքում:

 

Գործատուին և անմրցունակ անձին հատուցված նյութական ծախսերը, աշխատանքային  պայմանագիրը կնքելուց հետո երկու տարվա ընթացքում, ենթակա են վերադարձման.

 

1. գործատուի կողմից, եթե գործատուի և անմրցունակ անձի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է գործատուի նախաձեռնությամբ,

2. անմրցունակ անձի կողմից, եթե պայմանագիրը լուծվել է անմրցունակ անձի նախաձեռնությամբ,

3. գործատուի և անմրցունակ անձի կողմից հավասարապես, եթե աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է կողմերի համաձայնությամբ:

 

Ծրագրի իրականացման և կազմակերպման կարգին մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք դիմել զբաղվածության կենտրոններ: