Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Մասնագիտական ուսուցում

Ծրագրի նպատակը` աջակցել ունկնդրին` ձեռք բերել աշխատաշուկայի պահանջներին համապատաuխան նոր կարողություններ ու հմտություններ՝ հարմար աշխատանքի տեղավորման, աշխատանքից ազատման ռիսկի նվազեցման և ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հարցերում:

Մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման ձևերը.

  • երբ աշխատաշուկայում բացակայում է ունկնդրի մասնագիտական կրթությանը համապատասխան հարմար աշխատանքը,
  • երբ ունկնդրի մասնագիտական որակավորումը չի համապատասխանում աշխատաշուկայի պահանջներին,
  • երբ ունկնդիրը չունի մասնագիտական կրթություն և որակավորում:

Մասնագիտական ուսուցումը ֆինանսավորվում և իրականացվում է.


  1. ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին՝ «Գնումների մասինե ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով ընտրված կազմակերպության կողմից:
  2. օրենքով չարգելված այլ միջոցներից` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ այլ միջոցների հաշվին ուսուցումն իրականացնող կազմակերպության կողմից:

 

Մասնագիտական ուսուցման ծրագրերում կարող են ընդգրկվել զբաղվածության կենտրոններում հաշվառված և մասնագիտական ուսուցման դասընթացներին մասնակցելու ցանկություն հայտնած գործազուրկները,  աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող աշխատանք փնտրող անձինք, ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին մինչև վեց ամիս մնացած աշխատանք փնտրող անձինք:

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնագիտական ուսուցումն իրականացվում է` հաշվի առնելով նախարարության ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության տարածքային մարմինների (վերափորձաքննության բաժին) կողմից կազմված հաշմանդամի վերականգնողական անհատական ծրագիրը:

Մասնագիտական ուսուցման դասընթացների տևողությունը չի կարող գերազանցել հինգ ամիսը, բացառությամբ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց մասնագիտական ուսուցման դասընթացների, որոնք իրականացվում են` հիմք ընդունելով անհատական ուսումնական պլանը:

Ունկնդիրը կարող է մեկ տարվա ընթացքում մասնակցել մասնագիտական ուսուցման մեկ դասընթացի: 

Միևնույն անձը կարող է ընդգրկվել մասնագիտական ուսուցման մեկից ավելի դասընթացներում, եթե տվյալ դասընթացում առաջին անգամ ընդգրկվելու ցանկություն հայտնող չի եղել:

Մասնագիտական ուսուցման դասընթացները կազմակերպվում են անվճար:

Ուսուցման ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում մասնագիտական ուսուցման դասընթացներում ընդգրկված գործազուրկներին տրվում է կրթաթոշակ` նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով:

 

Մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման մանրամասներին ծանոթանալու համար դիմեք Ձեր տարածքի զբաղվածության կենտրոն: