Coat of Arms
State Employment Agency
 • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Զբաղվածության ծրագրերը

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագիրը հաստատվում է ՀՀ կառվաարության կողմից, որից հետո ներառվում է պետական բյուջեում և ներկայացվում Ազգային Ժողով: Ծրագիրը բաղկացած է զբաղվածության պետական ծրագրերից:

 

Զբաղվածության պետական ծրագրերն են.

 
 • «Աշխատաշուկայում ամնրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար դրամական օգնության տրամադրում»
 • «Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում»
 • «Գործազուրկին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման աջակցության տրամադրում»
 • «Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում»
 • «Աշխատաշուկայի հետազոտման  աշխատանքների կազմակերպում»
 • «Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում»
 • «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում»
 • «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում»
 • «Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրում»
 • «Աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվելու համար աջակցության տրամադրում»
 • «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց գործատուներին այցելության համար դրամական օգնության տրամադրում»
 • «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում»
 • «Աշխատաշուկայում անմրցունակ եվ մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում»
 • «Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող՝ աշխատանք փնտրող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալն աշխատանքի վերադառնալու դեպքում երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու համար աջակցության տրամադրում»: