Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Մայրերի մասնագիտական ուսուցում

Զբաղվածության կարգավորման 2018թ. պետական ծրագրի շրջանակներում ներդրվել է  նոր ծրագիր  աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող մայրերի համար:
ՀՀ  պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող այս ծրագրի նպատակն է աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող  մայրերի համար ապահովել կայուն զբաղվածության նոր հնարավորություններ՝ աշխատանքի վայրում աշխատանքային ունակությունների ու կարողությունների ուսուցանման ճանապարհով:
Ծրագրում կարող են ընդգրկվել ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի զբաղվածության պետական գրասենյակի տարածքային կենտրոններում հաշվառված` աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող մայրերը:  

Ծրագրում ընդգրկվելու առաջնահերթությունը տրվում է աշխատաշուկայում անմրցունակ անձին, ով.

  • ունի երեք և ավելի երեխա, 
  • նրա ընտանիքն ստանում է ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ, 
  • բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատության (մանկատան) շրջանավարտ է,
  • սոցիալական դեպքի վարման շրջանակներում սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության (բաժնի) կողմից ներկայացված անձ է:

Եթե ծրագրում ընդգրկվելու ցանկություն հայտնած անմրցունակ անձանց թիվը գերազանցում է տարածքային կենտրոնի համար տվյալ տարվա զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագրով նախատեսված շահառուների թիվը, ապա ծրագրում ընդգրկվելու նախապատվությունը տրվում է ավելի վաղ հաշվառվածներին՝ ըստ հաշվառման հերթականության: 

Ծրագրի ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում վճարվում է.

  • ծրագրում ընդգրկված անձանց ուսուցման ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում կրթաթոշակ՝ ՀՀ օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով՝ մասնագիտական ուսուցմանը մասնակցելու համար պահանջվող տրանսպորտային և այլ ծախսերը հոգալու, ինչպես նաև երեխաների խնամքը կազմակերպելու համար.
  • գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցումը կազմակերպող՝ ուսուցանող մասնագետին հավելում՝ նրա նախորդ տարվա միջին ամսական աշխատավարձի 20%-ի չափով, բայց ոչ ավելի, քան նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը, իսկ այն դեպքում, երբ մասնագիտական ուսուցում կազմակերպող մասնագետն անհատ ձեռնարկատեր է, ապա նրան ամսական կտրվածքով վճարվում է գումար` ՀՀ օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով.
  • գործատուին 30.0 հազ. դրամի չափով միանվագ գումար՝ մասնագիտական ուսուցումը կազմակերպելու համար պահանջվող նյութական ծախսերը (հումք և աշխատանքի առարկա հանդիսացող այլ նյութեր) հոգալու նպատակով:

Ծրագրի տևողությունը մինչև վեց ամիս է:

Անձը յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ ծրագրում կարող է ընդգրկվել ծրագրի ավարտից առնվազն երեք տարի հետո: