Coat of Arms
State Employment Agency
  • Employment
WAPES-ին անդամակցություն
Վերլուծություններ և հետազոտություն

Սեզոնային զբաղվածության աջակցություն

Նպատակն է` սեզոնային զբաղվածության ապահովման միջոցով, հանրապետության առավել խոցելի և աղքատ գյուղական բնակավայրերի բնակչության սոցիալական լարվածության մեղմումը և աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը, նրանց կայուն զբաղվածության ապահովման համար պայմանների ստեղծումն ու իրավիճակից բխող մարտահրավերներին արագ արձագանքող միջոցներով գյուղացիական տնտեսություններին աջակցումը:

 

Ծրագիրն առաջնահերթության կարգով իրականացվում է.

 

1. գյուղացիական տնտեսության` բնական պատճառներով ստացած վնասների վերականգնման համար,

2. բարձր լեռնային և/կամ սահմանամերձ բնակավայրերում:

 

Ծրագրում ընդգրկման ենթակա են Զկ-ներում հաշվառված աշխատանք փնտրողները, ովքեր հանդիսանում են.

 
  • գյուղատնտեսական նշանակության հողի uեփականատեր կամ վարձակալ կամ անհատույց օգտագործող աշխատաշուկայում անմրցունակ անձ,
  • հող օգտագործողի ընտանիքի 16-63 տարեկան գործունակություն ունեցող անդամներ, 
  • ծրագրի շրջանակներում աշխատանքային պայմանագրով` որպես վարձու աշխատող, կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագրով` որպես որոշակի ծառայություններ մատուցող կամ աշխատանքներ կատարող, ներգրավվում են հող օգտագործողի գյուղացիական տնտեսության աշխատանքներում: 
 

Ծրագրում ընդգրկվելու առաջնահերթություն  տրվում է հող օգտագործողին, եթե նրա՝

 

1. ընտանիքը հաշվառված է ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում և ստանում է ընտանեկան նպաստ,

2. ընտանիքում առկա է երկու և ավելի անչափահաս,

3. ընտանիքի անդամներից մեկը հաշմանդամություն ունեցող անձ է:

 

Ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող երաշխիքները.

 
  • Ծրագրում ընդգրկված հող օգտագործողին մեկ աշխատանքային օրվա համար նախատեսվում է վճարել չորս հազար դրամ` ներառյալ եկամտային հարկը, ինչպես նաև օրենքով սահմանված դեպքում` նպատակային սոցիալական վճարը: 
  • Ծրագրում ընդգրկված հող օգտագործողի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար գործատու հանդիսացող հող օգտագործողին տրվում է աշխատավարձի փոխհատուցում` մեկ աշխատանքային օրվա համար չորս հազար դրամ` ներառյալ եկամտային հարկը, ինչպես նաև օրենքով սահմանված դեպքում` նպատակային սոցիալական վճարը:
  • Ծրագրի շրջանակներում աշխատանքի ներգրավված յուրաքանչյուր վարձու աշխատողի համար (բացառությամբ ծրագրում ընդգրկված հող օգտագործողի ընտանիքի անդամի), գործատու հանդիսացող հող օգտագործողին տրվում է աշխատավարձի փոխհատուցում` մեկ աշխատանքային օրվա համար երեք հազար դրամ` ներառյալ եկամտային հարկը, ինչպես նաև օրենքով սահմանված դեպքում` նպատակային սոցիալական վճարը:
  • Ծրագրի շրջանակներում ներգրավված և քաղաքացիաիրավական պայմանագրով հող օգտագործողի համար գյուղատնտեսական տեխնիկայի միջոցով ծառայություններ մատուցող կամ աշխատանքներ կատարող անձին մատուցված ծառայությունների կամ կատարված աշխատանքների դիմաց վճարելու համար հող օգտագործողին տրվում է փոխհատուցում` մեկ ժամվա համար հինգ հազար դրամ:
 

Մեկ ծրագրի արժեքը չի կարող գերազանցել երեք հարյուր հիսուն հազար դրամը:

Ծրագրում ընդգրկված անձանց ստացած եկամուտը ընտանիքների  նապահովության գնահատման ժամանակ որպես եկամուտ չի հաշվարկվում:

 

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է`

 

1. ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին,

2. օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից` ՀՀ  օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

Ծրագրի առավելագույն տևողությունը 3 ամիս է:

 

Ծրագրի իրականացման կազմակերպման և ծրագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների տրամադրման կարգին ու պայմաններին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ՝ դիմելով զբաղվածության տարածքային կենտրոններ: